ARTIKEL OMGEVINGSVERGUNNING


Provincie Antwerpen faciliteert COVID-19-vaccin met versnelde vergunningen

Janssen Pharmaceutica & Vaccinopolis getuigen

De dienst Omgevingsvergunningen levert extra inspanningen om maatschappelijk belangrijke dossiers zo snel als mogelijk te behandelen. Aanvragen die verband hielden met de productie en opslag van vaccins, kregen vorig jaar voorrang. De hele wereld zat immers te wachten op de vaccinatie en op de bestrijding van COVID-19.

Bouw van een opslagmagazijn voor het coronavaccin van Janssen Pharmaceutica: vergunning op slechts 2,5 week tijd

Een jaar geleden - op 15 juli 2020 - vroeg Janssen Pharmaceutica met spoed de vergunning aan voor de bouw van een koelmagazijn. Dat moest op de campus in Beerse dienen voor de opslag van het COVID-19-vaccin, dat toen nog in ontwikkeling was. De spoedbehandeling van de bouw was aan de orde, want in het voorjaar 2021 wilde men met de distributie van het vaccin beginnen. Op 30 juli 2020 verleende de deputatie de vergunning. Volgens de gewone procedure had ze tijd tot midden september.

Kris Verachtert, energie- en preventie-expert bij Janssen Pharmaceutica, is erg blij met de inzet en betrokkenheid van alle betrokken diensten. Daardoor werd dit huzarenstukje in 17 dagen tijd tot een goed einde gebracht, van indiening tot beslissing en aflevering van de vergunning.

“Alle betrokken overheden en de dienst Omgevingsvergunningen werden ingelicht en vanaf dag 1 in dit project betrokken. De dossierbehandelaar kende het dossier goed waardoor het zeer snel volledig en ontvankelijk werd verklaard. Gebruikmakend van de toen beschikbare digitale middelen, was de communicatie tussen de verschillende instanties niet evident. Enkel door een gezamenlijke inspanning en de gerealiseerde tijdswinst konden we dit speciaal geconditioneerde gebouw voor de veilige opslag van ons Johnson & Johnson-vaccin op tijd klaar krijgen voor de distributie."

De aanvraag voor Vaccinopolis kwam door corona op kruissnelheid

Vaccinopolis is een nieuw open innovatiecentrum dat via unieke infrastructuur responsprogramma’s voor vaccinologie en infectieziekten kan versnellen. De bouw van dit centrum kon dan ook niet op zich laten wachten.

UAntwerpen diende het dossier in op 7 oktober 2020. Reeds 58 dagen later stond de goedgekeurde vergunning in het omgevingsloket. Via de spoedprocedure hadden de adviesinstanties en de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) versneld advies uitgebracht.

Om de deadlines uit de aanbesteding te halen, voerde het architectenbureau Abstract Architecten al voor de gunning van het dossier voorafgaande gesprekken met de provincie en adviesverlenende instanties zoals de brandweer. Zo kon men vroeg in het traject hun aanbevelingen mee opnemen.

Architect Brent Seeuws getuigt:

“Voor we het dossier voor de omgevingsvergunning indienden, vroegen we de provincie al om het project te mogen toelichten. In de online verkennende gesprekken gaf de dienst omgevingsvergunningen al aan dat projecten in kader van COVID-19 prioritair behandeld konden worden. Het werd toen ook al duidelijk dat de fase tussen indiening en volledig- en ontvankelijkheidsverklaring een gezamenlijk traject betrof. Door de voorbespreking hadden wij een duidelijk beeld van de verwachtingen en stond de provincie al in startpositie op het moment van indiening. Op de derde werkdag na indiening werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard, met vraag tot spoedbehandeling aan de gemeente en alle adviesinstanties.“

Crisistijd vroeg om versnelde noodmaatregelen

Het Vlaams nooddecreet van 20 maart 2020 voorzag in een tijdelijke vrijstelling van de vergunningsplicht omwille van de uitermate dringendheid door de uitbraak van het coronavirus. Het ging om de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen. Kennisgeving per mail en publicatie op de website van de overheid volstonden. Zo kon snel gestart worden met de productie van ontsmettingsgels en het uitbouwen van triageruimtes, extra ruimte bij zorginstellingen en vaccinatiecentra, …

Voor installaties en voorzieningen die niet tijdelijk van aard zijn en dus ook na de looptijd van het noodbesluit in werking zullen blijven, is er nog wel een vergunning nodig. Maar de voorbereiding en de indiening van die aanvragen kon wel even wachten. Daarvoor zorgde de afwijkingsregeling in het noodbesluit. Van deze afwijking werd ook gebruikgemaakt voor de productie of opslag van vaccins, zodat de opstart snel kon gebeuren.

Inspanningen om uitstel te vermijden

Tijdens de lockdown in het voorjaar 2020 konden openbare onderzoeken niet meer georganiseerd worden. Burgers konden niet meer terecht bij de gemeente voor inzage van een dossier. En ook de fysieke bijeenkomst van de POVC of de organisatie van een fysieke informatievergadering werd verboden. De digitale organisatie van deze vergaderingen en procedures was wettelijk nog niet geregeld. Het publieke Vlaamse omgevingsloket voorzag niet in de volledig digitale raadpleging van de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek. Noodgedwongen moesten procedurestappen uitgesteld worden en werd het behalen van de korte en gesanctioneerde behandelingstermijnen problematisch voor heel wat aanvragen.

Om dit organisatorisch recht te trekken, waren een nooddecreet en –besluit nodig. Het noodbesluit van maart regelde onder meer de opschorting van bepaalde beslissingstermijnen en openbare onderzoeken, het digitaal vergaderen van de POVC en het schriftelijk horen door de POVC.

De coronacrisis bemoeilijkte de vergunningsprocedures. Maar de provincie Antwerpen heeft er alles aan gedaan om dossiers zoveel mogelijk zonder uitstel te behandelen.

Meer weten?

Martine Verhelst


Meer weten over het nooddecreet van 20 maart 2020?

Deel dit artikel

Ook interessant voor jou ...

Rond de tafel over verkeer op een duurzame manier