DIT MOET JE WETEN


De provinciale droogtestrategie

Klimaatwetenschappers waarschuwen ons al langer: door de klimaatverstoring wordt ons klimaat niet alleen warmer, maar komen er ook langere periodes van droogte voor, afgewisseld met hevige onweersbuien. Afgelopen zomers leerden we dat onze omgeving nog niet is aangepast aan dit nieuwe klimaat. Door aanhoudende droogte vielen waterlopen en vijvers droog, was onttrekking van water uit waterlopen verboden, droogden natuurgebieden uit en ondervonden landbouwoogsten droogteschade. De provincie Antwerpen lanceert daarom een droogtestrategie. Heel wat provinciale diensten en entiteiten zetten zich in voor een klimaatbestendig watersysteem. Dat houdt water langer vast en zet duurzaam watergebruik centraal.

Infiltratie bevorderen

Tijdens droge periodes is grondwater één van de weinige beschikbare waterbronnen. Maar vier opeenvolgende droge jaren deden de gemiddelde grondwaterstand fors dalen. Om het grondwater aan te vullen, is het belangrijk hemelwater extra kansen te geven om te infiltreren. Bijkomende verharding in onze provincie proberen te vermijden en waar mogelijk inzetten op ontharding is het doel. Met een uitgewerkte methodiek kunnen lokale besturen hun grondgebied strategisch en gebiedsgericht ontharden.

Valleigebieden beschermen

Via beekherstelprojecten krijgen valleigebieden hun natuurlijke sponswerking terug. De aanleg van een zomerbedding, diepere segmenten met schaduw en de verruwing van de waterloop biedt schuilplaatsen aan beekfauna tijdens droge periodes. Door de verbetering en bescherming van de onverharde, robuuste open ruimte in valleigebieden, wordt er meer ruimte gegeven aan water. Een digitaal monitoringsysteem houdt de waterpeilen nauwlettend in de gaten.

Water ophouden in de waterlopen

Dat doen we met de focus op ecologie. Een natuurlijk beekherstel laat rechtgetrokken waterlopen opnieuw meanderen en geeft meer ruimte aan het water. Het beheer van de plantengroei in de waterlopen gebeurt op een ecologische manier. Zo wordt het water meer opgestuwd en krijgen vissen de kans een ongerepte schuilplaats te vinden. Deze natuurlijke ingrepen houden het water langer vast en verhinderen een versnelde afvoer en wateroverlast in afwaartse gebieden.

Water vasthouden in de haarvaten

De vele grachten in de provincie vormen de haarvaten van het watersysteem. Het afstromend hemelwater kan erin opgehouden worden met bijvoorbeeld stuwen. Op die manier vormen de haarvaten een groot buffersysteem tijdens hevige onweersbuien. Na het onweer kan het verzamelde hemelwater traag infiltreren en zo opnieuw de grondwatervoorraad aanvullen.

Circulair watergebruik

Nu water een kostbaar goed is geworden, moeten we het duurzamer gaan gebruiken. Dat betekent dus inzetten op een zuiniger watergebruik en gezuiverd afvalwater hergebruiken, onder meer thuis, in de industrie en in de landbouw. Provinciale praktijkcentra onderzoeken hoe landbouwers hun watergebruik kunnen verminderen en afvalwater kunnen recupereren. Via infosessies zorgen ze voor informatie en sensibilisatie.

Meer weten?

Kris Huijskens


Droogte- en hemelwatercoördinator

Deel dit artikel

Ook interessant voor jou ...

In vogelvlucht