4.

FINANCIËLE RISICO’S

1.

CORONACRISIS

Het grootste en niet voorziene financiële risico van het afgelopen jaar was zonder twijfel de coronacrisis. Het ganse jaar werd de financiële situatie van nabij opgevolgd en de schade berekend. In de aanpassing van het meerjarenplan van oktober 2020 werd 6,4 miljoen euro extra krediet ingeschreven om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, waarvan het belangrijkste deel bestemd was voor een tegemoetkoming aan de extern verzelfstandigde agentschappen via een dotatieverhoging.

2.

REALISATIE VAN DE ONTVANGSTEN

De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn de voornaamste inkomstenbron van de provincie Antwerpen en vertegenwoordigen circa 60% van de totale exploitatieontvangsten. Hierdoor kan een kleine daling in ontvangsten grote gevolgen hebben. Het risico beperken kunnen we niet aangezien we geen invloed hebben op de werking van de Vlaamse Belastingdienst.

De tweede grootste inkomstenbron voor de provincie Antwerpen vinden we terug bij de eigen provinciebelasting. De coronacrisis heeft zich niet laten voelen in 2020, zoals we hierboven hebben gezien bij de bespreking van de exploitatie ontvangsten. We verwachten in 2021 meer impact (onder andere door meer faillissementen).

3.

PENSIOENUITGAVEN

Een belangrijke onzekere factor voor alle openbare besturen zijn de stijgende responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenen van de statutaire ambtenaren. Na instructies van het Agentschap Binnenlands Bestuur richtte de provincie Antwerpen in 2020 een OFP Statutairen op, waarnaar de pensioenreserves die in het verleden werden opgebouwd zijn overgedragen. Deze OFP-S zorgt voor een significante vermindering van het financieel risico doordat zij 75% van de responsabiliseringsbijdrage van ons bestuur financiert. De gelden waarmee dit gebeurt, leveren op lange termijn ook een relatief hoog rendement op via actief vermogensbeheer door specialisten.