1.

EVOLUTIE BUDGETTEN EN REKENING 2020

1. EXPLOITATIE

We realiseerden in 2020 ruimschoots de inkomsten inzake de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing en de eigen fiscale ontvangsten.

Wat betreft de provinciale opcentiemen ontvingen we 7,8 miljoen euro meer dan begroot, welke te verklaren is door een gunstige afrekening voor 2019, ontvangen compensaties en doorgestorte achterstallen van voorgaande jaren.

Een deel van de meeropbrengst van de eigen provinciebelasting is te verklaren door het boeken van de opbrengsten op basis van de kohieren 2020 (vorderingen). Voorheen boekten we pas een opbrengst op het ogenblik van de effectieve inning van het belastingbedrag.

Noot: In 2020 vormde het provinciebestuur de OVV pensioenen om tot de OFP-Statutairen. Hierdoor worden deze middelen voortaan niet meer beschouwd als een belegging van de provincie. Daarom boekten we het bedrag van 123.173.854 euro uit de balans en het budgettair resultaat in 2020 via een specifiek uitgavenkrediet. Deze uitgaven zijn uitzonderlijk en werden om deze reden niet opgenomen in bovenstaande grafiek.

2. INVESTERINGEN

We stelden vast dat we 3,7 miljoen euro aan gebudgetteerde subsidies met zekerheid niet zullen ontvangen in 2020. Deze ontvangstenkredieten werden niet overgedragen naar 2021 en dus geschrapt uit het meerjarenplan. Voor de overige gebudgetteerde maar nog niet gerealiseerde subsidieontvangsten, verwachten we nog wel inkomsten en dus zijn deze kredieten overgedragen naar 2021.

De lage realisatiegraad van de verkoop van materiële vaste activa is te verklaren doordat het Kasteel Sterckshof en enkele sociale woningen niet verkocht werden in 2020. Onder de realisatie van financiële vaste activa valt de vereffening van Inovant, waarvan we de inkomsten verwachten in 2021.

De vastleggingen en de rekeningscijfers zijn vrij laag voor een aantal rubrieken. Dit betekent dat deze investeringen vertraging hebben opgelopen in de uitvoering.

3. LENINGEN

In 2020 was de algemene lijn dat er minder uitgegeven werd dan verwacht, maar ook meer ontvangsten werden geïnd dan verwacht. Hierdoor waren er in 2020 voldoende liquiditeiten. Aangezien een toename van de geldvoorraad zou leiden tot het betalen van negatieve intresten, werd geen enkele financiering opgenomen.

THESAURIETOESTAND EN LIQUIDITEITSPROGNOSE