DIT MOET JE WETEN


Leefbaarheid voor alles: 5 gouden tips voor groenere steden en gemeenten

De nieuwe Leidraad Groenvisie van de provincie zet steden en gemeenten op weg naar een klimaatbestendige en biodiverse toekomst. Ook de bevolking kan daar trouwens een belangrijke rol bij spelen. Denk maar aan initiatieven als burgerwetenschap, participatie of vrijwillige engagementen voor groene projecten. Einddoel van een groenvisie is de creatie van een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier.

Behoud de eigen identiteit

De identiteit van een stad of gemeente hangt af van verschillende aspecten. Het landschap is daar één van. Ieder type landschap (polder, landduin, valleigebied ...) heeft een specifieke samenstelling van planten- en diersoorten, een ander reliëf en een eigen waterhuishouding. Dat geeft elke stad of gemeente een uniek landschappelijk karakter. Koester de nog aanwezige natuur en laat de mensen dat unieke landschap actief beleven.

Maak eens een andere verbinding dan wifi

Het ontstaan van stads- en dorpskernen leverde positieve ontwikkelingen op zoals openbare voorzieningen en wegenis. Maar helaas ook negatieve evoluties waaronder versnippering, biodiversiteitsverlies en klimaatverandering. Om het tij te keren, zijn dringend acties nodig. Je kan bijvoorbeeld pal door de verstedelijkte kernen nieuwe natuurverbindingen aanleggen. Zo’n groen wandelpad is niet alleen voor dieren heel interessant, ook de bevolking profiteert mee.

Zet planten- en diersoorten in de spotlight

Onder de planten en dieren in een stad of gemeente zijn er gewenste en ongewenste soorten. We noemen hen voor het gemak respectievelijk de doelsoorten en de probleemsoorten. Door resoluut in te zetten op de doelsoorten blijft de waardevolle natuur behouden en bescherm je de planten en dieren die daar leven. Ongewenste fauna en flora daarentegen veroorzaken schade en overlast. Hoe duidelijker de noodzaak om met z’n allen probleemsoorten aan te pakken, hoe groter de kans dat je de negatieve impact op de biodiversiteit kan beperken of voorkomen.

Geef hitte, droogte en overstromingen geen kans

Met de huidige ruimtelijke inrichting stevenen we af op almaar meer onaangenaam hete zomers en periodieke overstromingen. Maar het is nog niet te laat. Zo kan je het nefaste effect van hitte-eilanden (grote verharde oppervlakken in bebouwde kernen) aanzienlijk verminderen door meer openbaar groen aan te planten en hemelwaterinfiltratie te voorzien. Als het regenwater de kans krijgt om in de grond te sijpelen in plaats van via de riolering te worden afgevoerd, blijft de grondwatervoorraad beter op peil en daalt het gevaar op vervelende piekoverstromingen.

Promoot groen als een lust en niet als een last

Nog te vaak zien mensen groen vooral als een last. Terwijl het net enorm veel bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Alleen al het zicht op groen heeft een bewezen positief effect op onze gezondheid. Een sporadische wandeling in een park of natuurgebied is al voldoende om beduidend minder stress te hebben en je gelukkiger te voelen. Tijdens hete zomers zorgt de schaduw van een grote boom bovendien voor verkoeling. Gratis airconditioning dus!

Meer weten?

Sigrid van de Noort


Consulent Natuur en Landschap

Deel dit artikel

Ook interessant voor jou ...

Circulaire economie op kruissnelheid