REALISATIES uit 2020

800

... mezennestkasten verdeeld

In het kader van het nieuwe project LIFE Eikenprocessierups kregen lokale besturen samen 800 mezennestkasten. De projectpartners hopen zo om natuurlijke vijanden van de rups, zoals de mees, aan te trekken. De provincie deelde zelf ook 542 informatieborden en 373 afzetlinten uit aan gemeenten in de strijd tegen de eikenprocessierups.

25

... gemeentelijke klimaatactieplannen opgemaakt

De provincie legde de basis voor 25 lokale klimaat- en energieplannen in 2020. Samen met de intercommunales begeleidt ze lokale besturen die het Burgemeestersconvenant voor klimaat & energie hebben ondertekend. In 2021 plant de provincie nog eens 35 klimaatplannen op te leveren en te presenteren.

24

… ha bomen worden aangeplant voor de compensatie van onze resterende uitstoot van 4859 ton CO₂

Om de doelstelling van Klimaatneutrale organisatie te halen, compenseren we deze uitstoot door herbebossing in het Amazonewoud, in samenwerking met BOS+. Daarnaast wordt ook 60 000 ha tropisch woud beschermd, een gebied vergelijkbaar met de bosoppervlakte in onze provincie. We blijven verder werken om de resterende uitstoot te verminderen.

690

... m² asfalt vervangen door een waterdoorlatende halfverharding in het blauwgroen Parkspoor in Kontich dankzij o.a. stevige ondersteuning van Nature Smart Cities

De provincie investeerde in 2020 in de open ruimte in de Antwerpse Zuidrand. In het kader van het Interregproject 'Nature Smart Cities' en het strategisch project 'Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand' werden vlonderpaden aangelegd, trage wegen verbonden, speelplekken geopend, wegen onthard en een nieuwe fietskaart gelanceerd.

14

... poelen en vijvers hersteld of aangelegd door de Antwerpse Regionale Landschappen en hun vrijwilligers

Ze plantten ook 12.282 bomen en struiken, plaatsten 103 nestkasten en kunstnesten en brachten 685 km trage wegen in kaart. Samen werken we zo aan kwalitatieve en beleefbare landschappen in de provincie.

54.910

... bomen en struiken geplant door de Antwerpse Bosgroepen en hun vrijwilligers

Daarnaast plantten ze ook 1,89 ha nieuw bos, werd 193 ha bos omgevormd en plantten ze 545 meter bosrand. Zo werken de Antwerpse bosgroepen aan gevarieerde en weerbare bossen.

25

... faunatunnels gemonitord door biologie­studenten van de UAntwerpen

Met behulp van fuiken en cameravallen werden in Brasschaat, Essen en Niel kikkers, padden, salamanders maar ook zoogdieren zoals boommarter, vos,… gespot. Ook in Herselt waar de aanleg van faunapassages startte in 2020 werd alles nauwlettend genoteerd.  

100

... overlegmomenten met lokale besturen

Hoewel we door het coronavirus beperkt waren in onze bewegingsvrijheid, hebben de collega's van de regiowerking en dienst Integraal waterbeleid toch 100 gemeentebezoeken afgelegd. Die overlegmomenten op maat verliepen in 2020 voor 75% digitaal.

9000

... mensen vonden de weg naar de Groenzoeker

Dit nieuwe loket is dé referentie voor iedereen die op zoek is naar kleinschalig groen op wandel- of fietsafstand van thuis.

1000

­... inwoners uit Beerse kregen het ontwerp van het overstromings­gebied in de bus

Het ontwerp was het resultaat van een actieve samenwerking met de buurtbewoners. Via een poll koos de buurt Laakland als naam van het nieuwe overstromingsgebied.

6

... hectare omgebouwd naar peilgestuurde drainage en 3 regelbare stuwtjes op perceelgrachten

In het kader van het TRIPLE C-project (Interreg 2 Zeeën) werden 3 regelbare stuwtjes op perceelsgrachten geplaatst en 6ha gedraineerde landbouwpercelen omgebouwd naar een peilgestuurd systeem. In totaal zijn in Essen en Kalmthout al 18 stuwtjes geplaatst en 60ha gedraineerde percelen omgebouwd. Het betreffen slimme, doelmatige maatregelen die ten goede komen aan het bodem- en waterbeheer en aan de bedrijfsvoering.

25

... peilsensoren ingezet om in real time waterpeil te meten en door te sturen.

De 'Internet of Things'- technologie stelt de dienst Integraal Waterbeleid beter in staat te anticiperen op zowel laagwater (droogte) als hoogwater (wateroverlast).   

38

...kilometers ecologisch geruimd in de vallei van de Kleine Nete

Ecologisch ruimen is goed voor beheerders én voor vissen. Minder vissen komen op de oever terecht. De pechvogels die toch op het droge belanden, worden o.a. door vrijwilligers van Natuurpunt terug in het water gezet.

Het nieuwe overstromings­gebied Gompels Broek

In Mol kwam er aan de Scheppelijke Nete een nieuw overstromingsgebied van 8ha groot nadat de Burgemeestersloop eerst verlegd werd. Het gebied kreeg er ook een fiets- en wandelpad bij.

478

... geregistreerde scholen op de Groene Kaart van MOS in de provincie Antwerpen

Zo willen ze van hun school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

142

... schoolbezoeken door MOS-begeleiders, waarvan 40 via digitale weg

De MOS-begeleiders bezochten de scholen zoveel mogelijk op het schooldomein, maar van zodra dat onmogelijk werd door de pandemie, schakelden ze over op online begeleiding.

52

... vergroenings­trajecten in scholen via MOS en de Regionale Landschappen

Samen met de Regionale Landschappen volgden de MOS-begeleiders 52 vergroeningstrajecten op, zowel in basis- als in secundaire scholen.

Nieuwe excursie 'Ruimte voor Water' met watertafel

Het PIME realiseerde in 2020 Expeditie Ruimte voor Water. Een splinternieuwe excursie waarvoor een mooie educatieve app werd uitgewerkt. Samen met het Waterbouwkundig Laboratorium modelleerden we ook een echte simulatietafel met water voor leerlingen uit de eerste graad.

762

­... aanvragen voor vergunnings­plichtige activiteiten

2019 was een absoluut piekjaar aan omgevingsvergunningen, maar ook in 2020 was het aantal dossiers verrassend hoog. Net iets meer dan 2018 en daarmee het op één na hoogste aantal.

52

... aanvragen waarvoor de verruimde beslissings­termijn door het corona-noodbesluit effectief werd gebruikt.

De provincie Antwerpen heeft er alles aangedaan om zoveel mogelijk dossiers zonder uitstel te behandelen. De coronacrisis met noodbesluit had een impact op de belissingstermijnen van 261 aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten. Hiervan werd effectief 52 keer gebruik van gemaakt.

23.851

... stalen onderzocht in het PIH labo

De meeste stalen werden genomen uit afvalwater, grondwater, oppervlaktewater, zwemwater, drinkwater en putwater. Door corona werd het onderzoek naar zwem- en drinkwater even on hold gezet. Verder onderzocht het PIH ook (water)bodems en bloedstalen in Hoboken.

9.096

... vaccins gegeven aan moeilijk bereikbare personen

Het mobiele vaccinatieteam van het PIH bereikt groepen die minder gevaccineerd zijn. In 2020 werden 9.069 vaccins gegeven.

492

... onderzoeken naar lood in bloed in Hoboken

Onderzoek in december registreerde terug minder lood in bloed van kinderen in de buurt van Umicore-fabriek in vergelijking met het voorjaar, maar nog steeds lagen de waarden hoger dan in 2019.

62

... lokale besturen deden beroep op het PIH

in 2020 heeft het PIH voor 62 van de 69 gemeenten in onze provincie onderzoek naar milieu en gezondheid uitgevoerd.

Graffiti-kunstenaar Matthias Schoenaerts schildert levensgroot hand op de gevel van het PIH

610

... onderzochte jongeren bewijzen belang van groen in biomonitorings­onderzoek van Steunpunt Milieu & Gezondheid

De woonomgeving heeft een belangrijke invloed op de gezondheid. Jongeren met meer groen in hun buurt (bijv. bomen, hagen, parken) scoorden beter op aandachtstesten en vertoonden een tragere celveroudering. Ook de toegankelijkheid van de groene ruimte en de tijd die men in het groen doorbrengt spelen daarbij een rol.

428

... bloed- en urinestalen van jongeren tonen minder vervuilende stoffen aan

Vlaamse jongeren hebben minder vervuilende stoffen (zware metalen en pesticiden) in hun lichaam dan vijf jaar geleden. Maar uit onderzoek van het Steunpunt Milieu & Gezondheid blijkt ook dat er nieuwe stoffen opduiken, waarvan de schadelijke effecten nog niet goed gekend zijn.

235

­... onderzochte lagere schoolkinderen tonen gunstige effecten van een schoolstraat op hun luchtwegen, hart en bloed­vaten in een studie van de Partnerorganisatie Milieugezondheidszorg

Een schoolstraat kan bijdragen tot een aangenamere leefomgeving en gezondheidswinst bieden voor de schoolkinderen. De specifieke schoolomgeving bepaalt mee hoe sterk de luchtkwaliteit verbetert door een schoolstraat. Het PIH onderzocht de kinderen en werkte mee aan de rapportering en communicatie van de resultaten.