TEAM PROVINCIE

Goe bezig?

Vijf jaar geleden nam de algemene vergadering van de VN de Duurzame Ontwikkelingdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) aan. Met de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, waar men met 17 doelstellingen naar duurzame ontwikkeling op wereldschaal streeft, ging ook de provincie Antwerpen enthousiast aan de slag. Na vijf jaar maakt SDG-projectverantwoordelijke Geert Lauwers een tussentijdse evaluatie op. En dat doet hij samen met de collega’s van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Want, zijn we wel ‘Goe bezig’?

Even voorstellen

Geert Lauwers

provincie Antwerpen


...is sinds 2020 SDG-projectverantwoordelijke bij de provincie Antwerpen. Voordien was hij het diensthoofd van de Dienst Mondiaal Beleid. ​​​​​​​

Marie-Paul De Wael

provincie Oost-Vlaanderen


...is coördinator van het team Mondiale Solidariteit van de provincie Oost-Vlaanderen, het team liet de provincie kennismaken met de internationale agenda voor duurzame ontwikkeling. Via samenwerking met andere diensten wakkeren ze de collega’s aan om de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en haar principes ter harte te nemen.

Jan Dessein

provincie West-Vlaanderen


... is coördinator van het Wereldhuis West-Vlaanderen, de provinciale dienst die alles rond lokaal mondiaal beleid en migratie behartigt. Hij is - samen met collega’s van de diensten milieu, natuur en water en de dienst economie, Europese en internationale samenwerking - lid van de werkgroep SDG’s voor de provincie West-Vlaanderen.


"Het is de uitdaging om tegen het einde van deze legislatuur iedereen mee aan boord te hebben.​​​​​​​​​​​​​​"

Geert Lauwers , SDG-projectleider provincie Antwerpen


Grote hoogtes en diepe dalen

Geert: “Ik wil meteen met de deur in huis vallen. Als jullie de balans opmaken van vijf jaar SDG’s binnen jullie provincie, hoe kijken jullie er dan op terug?"

Jan: “Als een traject met een vliegende start en een diepe val, waar we voorzichtig van aan het recupereren zijn. Stap voor stap. Vanuit een groot enthousiasme promootten we het SDG-project bij onze medewerkers. Maar op dat moment wisten we nog niet waar we met onze overtuiging precies naartoe wilden.”

Geert: “Dat is herkenbaar. Wij organiseerden SDG-cafés waarbij collega’s de mogelijkheid kregen om te brainstormen over mogelijke acties rond deze doelstellingen. Toen ik als SDG-projectverantwoordelijke startte, voelde ik al snel aan dat collega’s het jammer vonden dat niet alle ideeën verder werden uitgewerkt. Maar er was bij de start nog geen duidelijke beleidskeuze, dat een kader bood.”

Marie-Paule: “Dat is heel normaal. Het is geen gemakkelijke agenda, en het is niet evident om de doelstellingen te vertalen naar de eigen bestuursdoelstellingen. Ik vind de principes van de agenda, zoals rekening houden met verschillende aspecten van duurzaamheid en dat je beter thema- en dienstenoverschrijdend werkt, nog altijd belangrijker dan de doelstellingen zelf. Ik zie het als een groot succes dat we er met de provincie Oost-Vlaanderen in geslaagd zijn om zoveel collega’s te laten kennismaken met de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Meer zelfs, de basis van de agenda wordt binnen onze organisatie breed gedragen. Een van de quotes die me altijd zal bijblijven in dit verhaal is: “Ik heb goesting om als bestuur het verschil te maken.”

Geert: “Maar is wat reflectie onderweg niet nodig om tot nieuwe inzichten te komen?

Jan: “Natuurlijk, ik startte waarschijnlijk wat negatief, maar ik wil ook meegeven dat ik er geen depressie aan heb overgehouden. (lacht) We hadden de voorbije twee jaar echt nodig om een kader op te stellen waarop er kan verder gebouwd worden. Met onze kleine SDG-werkgroep hebben we een provinciale vertaling kunnen maken van de SDG’s: een provinciaal doelstellingenkader. Op dit eigenste moment ligt er ook een nota klaar voor de provincieraad die met 44 principes de provinciale vertaling maakt, samen met een manier van rapportering om onze ontwikkeling te kunnen meten. Ik ben echt trots op dit resultaat. Het maakt het SDG-verhaal plotseling tastbaarder voor iedereen.”

Marie-Paule: “Ook wij zijn gestart met het verzamelen en analyseren van informatie in functie van de SDG’s. Uit dat traject zijn er ook concrete projecten voortgekomen. Zo hebben we de werkgroep rond “duurzaam aankoopbeleid” in sneltempo opgezet. Onze diensten werken steeds meer samen en er wordt onderling meer afgestemd.”

Steuntje in de rug

Geert: “Het is opvallend dat jullie vanuit een SDG-werkgroep ideeën aan de departementshoofden bieden. Wij vragen aan de diensten om zelf vanuit hun visie naar indicatoren en mogelijke acties te kijken en met voorstellen te komen. Dat is een bewuste keuze omdat ze expertise hebben in hun vakgebied en om hen meteen bij het verhaal te betrekken. Waarom kiezen jullie een andere aanpak?”

Marie-Paule: “Je moet het als een steuntje in de rug zien. We willen inspireren en ondersteunen. Vanuit onze SDG-werkgroep kijken we naar het meerjarenplan en werken we voorbeelden uit voor een betere rapportering in functie van de Agenda 2030. “

Geert: “Het is opvallend dat jullie vanuit een SDG-werkgroep ideeën aan de departementshoofden bieden. Wij vragen aan de diensten om zelf vanuit hun visie naar indicatoren en mogelijke acties te kijken en met voorstellen te komen. Dat is een bewuste keuze omdat ze expertise hebben in hun vakgebied en om hen meteen bij het verhaal te betrekken. Waarom kiezen jullie een andere aanpak?”

Marie-Paule: “Je moet het als een steuntje in de rug zien. We willen inspireren en ondersteunen. Vanuit onze SDG-werkgroep kijken we naar het meerjarenplan en werken we voorbeelden uit voor een betere rapportering in functie van de Agenda 2030. “

Jan: “Dat is nodig want ik merk toch ook dat niet iedereen de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling enthousiast onthaalt. Onze diensten zetten al hard in op bepaalde doelstellingen en die SDG’s voelden voor hen niet aan als een paraplu waaronder ze alles kunnen verzamelen. Ze zien het als iets nieuws of als extra administratieve rompslomp.”

Marie-Paule: ”Wij hebben eenzelfde weerstand ervaren. Maar de agenda herinnert de collega’s eraan om met verschillende invalshoeken rekening te houden. Je moet bijvoorbeeld naast de milieu impact ook kijken naar het sociale aspect, naar partnerschappen en samenwerkingen.“

Geert: “Ondanks er af en toe weerstand is voel ik toch vooral een grote gedragenheid bij ons binnen het bestuur en bij de medewerkers. Hoe komt het dat die gedragenheid toch de bovenhand heeft?”

Jan: “Er zit idealisme bij ieder van onze medewerkers. Dat is de kracht van het individu en van eigen belangstelling en betrokkenheid rond die doelstellingen. Maar daarnaast heb je nog altijd een politiek kader nodig om die stappen te mogen zetten en onder de naam van SDG’s te mogen werken en communiceren. We zijn in West-Vlaanderen blij dat de deputatie mee haar schouders onder het project zet."

Komt goed

Geert: ”Er zijn vijf jaar achter de rug. Wat hopen jullie de volgende vijf jaar te bereiken?”

Jan: “Ik hoop dat het vanzelfsprekend is om de uitgangspunten rond duurzaamheid mee te nemen bij de voorbereiding van de volgende legislatuur. Dat we in alles wat we als provincie doen de SDG’s betrekken en als het kan nog een stapje verder willen gaan. Het zou bijvoorbeeld een goede zaak zijn om het element “peace” vaker in onze projecten op te nemen.”

Marie-Paule: “Dat hoop ik ook! Dat is in mijn ogen een teleurstelling als ik naar de indicatoren van de 2030 Agenda voor Duurzame Doelstellingen kijk. De doelstellingen roepen weinig op tot mondiale solidariteit. Iedereen vertaalt de agenda naar zijn eigen grondgebied, maar we moeten het grootser durven aanpakken om naar een vredevollere samenleving te gaan.”

Jan: “Wat zijn jouw ambities, Geert?”

Geert: “Bij ons is het de uitdaging om tegen het einde van deze legislatuur iedereen mee aan boord te hebben. Dat de collega's weten hoe zij de doelstellingen binnen hun functie kunnen realiseren. Als we daarin slagen, hebben we de mensen overtuigd om in de toekomst nog ambitieuzer te zijn en dan ... zijn we goed bezig. ”

Jan: “Komt goed. We hebben nog vijf jaar.”

Goe Bezig

We werken vanuit vele hoeken van onze organisatie aan een duurzamere wereld, maar weten het niet altijd van elkaar. Daarom geven we met de hulp van heel wat collega's onze goede praktijken wat meer zichtbaarheid. Want, we mogen fier zijn op wat we nu al doen en kunnen elkaar en anderen inspireren. Proviant helpt hier ook graag een handje bij en roept de nieuwe rubriek 'Goe bezig' in het leven. Vind je dat jouw project een plaats in deze rubriek verdient? Laat het ons weten!