Rapport 2020 • Omgevingsvergunningen


De rol van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC)

Foto © Simon Schmitt

"De POVC brengt alle experten rond de tafel, in het belang van een goede samenwerking en een probleemoplossende aanpak"

POVC is een team van experten

De omgevingsvergunning is een belangrijk uitvoeringsinstrument. Het bepaalt op basis van het geldende wetgevend kader wat wordt vergund met eventueel bijbehorende voorwaarden en na eventuele bijsturingen van het dossier. Inrichtingen van klasse 1 beoordelen op vlak van risico’s en hinder, vraagt veel technische en wetenschappelijke kennis. Er moet met een groot aantal normen en voorwaarden rekening gehouden worden en dit vraagt bijzonder veel expertise op diverse domeinen. Door de integratie van de milieu- en stedenbouwkundige vergunning bevatten heel wat aanvragen ook een stedenbouwkundig luik. Ook dit vraagt expertise en kennis.

De omgevingsvergunning bekijkt de impact op bodem, lucht, (grond)water, geluid, geur, gezondheid, natuur (beschermde natuur maar ook biodiversiteit) en veiligheidsrisico’s. Ook de ruimtelijke inplanting en stedenbouwkundige verenigbaarheid, de watertoets (incl. waterverbruik, verharding, hergebruik/opvang/infiltratie van (hemel)water/buffering), mobiliteit en erfgoed worden beoordeeld.

Daarom voorziet de procedure in het inwinnen van tal van adviezen van experten, wetenschappers en ingenieurs. Vaak zijn dit Vlaamse adviesinstanties, maar een aantal zijn provinciaal of federaal. Dit laat toe het dossier in zijn geheel en in al zijn aspecten te beoordelen. Ook de inbreng van de gemeenten is van belang omwille van hun inzicht in de lokale situatie op het vlak van milieu, ruimtelijke ordening en maatschappelijk draagvlak.

De POVC adviseert over de meer complexe aanvragen. De provincie zet in op een goede inhoudelijke voorbereiding en organisatie van de POVC, neemt het voorzitterschap op en staat in voor de verslaggeving. Expertise rond de tafel van de POVC is belangrijk voor de kwaliteit van de vergunningverlening. De adviesinstanties en gemeenten zijn lid van de POVC. Daarnaast kan de POVC ook rekenen op de expertise van de provinciale deskundigen. Een milieutechnisch debat vanuit een probleemoplossende aanpak is van belang voor de bedrijfswereld, maar ook voor de leefomgeving en onze inwoners.

POVC in cijfers

2020 was ook voor de POVC een bijzonder druk jaar.

60% complexere dossiers met advies van de POVC aan de deputatie. Dit gaat vooral over inrichtingen van klasse 1, zowel aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten als bijstellingen van milieuvoorwaarden. Daarnaast adviseerde de POVC 17 keer over een aanvraag aan een gemeente. De POVC komt wekelijks samen. In 2020 waren er 48 zittingen.

In 2020 zijn er 28 algemene evaluaties van GPBV-installaties opgestart op basis van het Vlaamse meerjarenprogramma in het kader van de Europese Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake Industriële Emissies (RIE).

De POVC heeft in 2020 over 64 GPBV-installaties een uitspraak gedaan over het al dan niet bijstellen van de milieuvoorwaarden.

25 evaluaties hebben in 2020 geleid tot een beslissing over de bijstelling van de milieuvoorwaarden door de deputatie.

Meer info hierover vind je op onze website.

POVC in coronatijden

Een technisch debat voeren in de POVC is belangrijk om te komen tot een kwaliteitsvolle beslissing, maar dit was in coronatijden een hele uitdaging. De pandemie met op- en neergaande cijfers, met periodes van verplicht telewerk, met periodes dat fysiek vergaderen kon of niet kon, vroeg steeds om aanpassing van onze werkwijze. De POVC organiseerde fysieke zittingen wanneer het kon en schakelde over naar digitale vergaderingen wanneer het nodig was. Ook hybride vergaderingen werden uitgetest waarbij één of meer leden of gehoorden digitaal deelnamen aan een fysieke vergadering. Wisselen van tool of locatie op maat van de coronamaatregelen bij een wekelijkse vergadering met een drukke agenda vroeg heel wat extra inzet, flexibiliteit en goede communicatie. Digitaal vergaderen kan, maar een fysieke vergadering waarin iedereen elkaar ziet tijdens het debat en tegelijkertijd samen naar een plan of andere info gekeken kan worden, werkt een stuk vlotter. We kijken alvast uit naar betere tijden.

Foto © Provincie Antwerpen | XDGA