Rapport 2020 • Omgevingsvergunningen


Snellere realisatie van projecten door geïntegreerde vergunningverlening

Foto © Provincie Antwerpen | XDGA

De wetgeving verplicht tot het samen indienen van onlosmakelijk verbonden activiteiten in één aanvraag. De verplichting tot gezamenlijk indienen geldt niet voor stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen of activiteiten die alleen nodig zijn tijdens de uitvoeringsfase van een project, zoals bijvoorbeeld een bronbemaling om bouwwerken te kunnen uitvoeren. In de meeste gevallen is het bouwen onlosmakelijk verbonden met het exploiteren. De bouw van een stal hangt samen met het houden van dieren. Bij het fabriceren van producten hoort de constructie van installaties en gebouwen waarin de processen plaatsvinden. Louter stedenbouwkundige aanvragen kunnen voorkomen, zoals bijvoorbeeld bij de bouw of verbouwing van een bedrijfswoning, het aanleggen van een parking voor personenwagens, verharding en wegenissen, … Enkel een milieuluik aanvragen is mogelijk bij een hervergunning of uitbreiding/wijziging in vergunde of vergund geachte gebouwen of constructies.

De verplichting tot gezamenlijk indienen van de verschillende delen vraagt ook aan de kant van de aanvrager een aanpassing. In de praktijk merken we vandaag dat dit principe goed wordt gerespecteerd. De helft van de aanvragen in eerste aanleg van inrichtingen van klasse 1 hebben betrekking op zowel stedenbouwkundige handelingen als ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Dit heeft als voordeel voor de aanvrager dat via het doorlopen van één enkele vergunningsprocedure een project een vergunning kan krijgen voor zowel het bouwen als het exploiteren ervan. Ook een vegetatiewijziging of een kleinhandelsactiviteit kan geïntegreerd worden maar dit komt in eerste aanleg bij de provincie niet vaak voor. De projecten zijn vooral industrieel of agrarisch van aard en liggen vaak in gebieden die bedoeld zijn voor dergelijke activiteiten.

De integratie van bouw en milieu voorkomt tegenstrijdige uitspraken en zorgt voor tijdswinst, een integrale beoordeling en een uitvoerbare vergunning. Ook dit laatste is belangrijk en leidt tot rechtszekerheid voor de vergunninghouder. De praktijk toont aan dat er nogal wat projecten zijn met tegenspraken tussen de milieu- en stedenbouwkundige vergunning (andere aanduiding op de plannen, tegenstrijdige voorwaarden of vergunde activiteiten, …). Nu alle informatie in één vergunningsaanvraag zit kan dit worden voorkomen, zodat de vergunning uitvoerbaar is.