Rapport 2020 • Omgevingsvergunningen


2020 in cijfers

Foto © Provincie Antwerpen

Verrassend veel dossiers

751 beslissingen over aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten. Geen daling door corona en zelfs beduidend meer dan in 2018. Het absolute piekjaar 2019 werd niet geëvenaard.

De provincie Antwerpen vormt de motor van de Vlaamse economie. Kenmerkend zijn de vele grote bedrijven in de haven maar ook daarbuiten. Dit weerspiegelt zich in de cijfers.

0

Beslissingen

Foto © Provincie Antwerpen

Veeteelt

De veeteelt is sterk vertegenwoordigd in de Kempen. 18% van de beslissingen hebben betrekking op het houden van vee. 1/3 van de projecten met een MER of vallende onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) heeft betrekking op intensieve veeteelt.

Haven

De haven vertegenwoordigt ongeveer 1/5 van de aanvragen. 21% van de beslissingen hebben betrekking op inrichtingen van klasse 1 in Antwerpen.

Focus ligt vooral op inrichtingen van klasse 1

Binnen de provinciale bevoegdheid focust de omgevingsvergunning zich op inrichtingen van klasse 1 en vormt zo een belangrijk instrument bij duurzaam en innovatief ondernemen.

Binnen de provinciale bevoegdheid focust de omgevingsvergunning zich op inrichtingen van klasse 1 en vormt zo een belangrijk instrument bij duurzaam en innovatief ondernemen.

Iets meer dan de helft waren projecten voor werken aan een waterloop. De overige waren projecten voor aanleggen van bovenlokale fietspaden of projecten gelegen in Vlaamse of provinciale recreatieve domeinen.

Bijna de helft had betrekking op een inrichting van klasse 2. Daarnaast waren er 2 verkavelingen, 3 projecten voor een woning en 2 projecten voor aanleggen van wegenissen/paden.

Doorlooptijd

We zetten in op een snelle vergunningverlening, vanuit een probleemoplossende houding en zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Het beoordelen van een omgevingsvergunning is steeds zoeken naar een evenwicht tussen ondernemen en een gezonde leefomgeving.

0%

beslissingen in de gewone procedure in de verlengde coronatijd

0%

beslissingen in de gewone procedure zonder verlengde beslissingstermijn

0%

volledig gunstige beslissingen in de gewone procedure

0%

volledig gunstige beslissingen in de vereenvoudigde procedure

0%

van alle beslissingen over aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten waren meteen definitief (geen beroep bij het Vlaams Gewest). De beroepen hebben voornamelijk betrekking op windturbines (19%) en op veeteelt met rubriek 9 (36%). Bij aanvragen voor windturbines ligt het percentage zonder beroep op 33% en voor veeteelt met rubriek 9 op 88%.

0

beslissingen over een bijstelling van milieuvoorwaarden

De helft op vraag van de overheid en de andere helft op verzoek van de exploitant. Vanuit de overheid was dit meestal op vraag van de POVC naar aanleiding van de algemene evaluatie van de milieuvoorwaarden van een GPBV-installatie. Drie waren ambtshalve bijstellingen naar aanleiding van opvolging door de provincie van opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden in een vergunning. En 1 keer was dit op vraag van de afdeling Handhaving.

Foto © Provincie Antwerpen