“Voor de bedrijfswereld is het belangrijk te kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle, efficiënte en robuuste vergunningverlening. ”

Voorwoord

De omgevingsvergunning is een belangrijk instrument bij duurzaam en innovatief ondernemen. Het zorgt voor de uitvoering van een milieubeleid dat inzet op de beperking van de druk op het milieu door vervuiling te voorkomen, emissies te begrenzen, zuinig om te springen met gebruik van (grond)water en energie, … . 


Voor de bedrijfswereld is het belangrijk te kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle, efficiënte en robuuste vergunningverlening. Een deugdelijke vergunningverlening is ook van belang voor een gezonde leefomgeving voor de inwoners van onze provincie en voor een juist evenwicht tussen economie en ecologie.


Een goede vergunningverlening vraagt een gedeelde inspanning tussen de bedrijfswereld en de vergunningverlenende overheid. De provincie heeft steeds geïnvesteerd in mensen en middelen met het oog op een efficiënte, gedragen en kwaliteitsvolle vergunningverlening. De deputatie zal de opdracht die ze heeft inzake beslissingsbevoegdheid blijvend kwaliteitsvol opnemen.


Namens de deputatie

Luk Lemmens

Gedeputeerde provincie Antwerpen