Omgevingsvergunningen 2018


Over onze werking

De provincie zet in op een kwaliteitsvolle, efficiënte en robuuste vergunningverlening

Een goed samengesteld dossier is een bepalende succesfactor om een correcte vergunning te kunnen afleveren. Het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek is hierin een belangrijk instrument. Op de website staat een gids voor samenstellen en een gids voor indienen van een dossier. Je vindt er ook een gids voor het samenstellen van het dossier.

De wetgeving geeft een hoge prioriteit aan snelheid. Termijnen zijn kort en gesanctioneerd. De mogelijkheid in de wetgeving tot verlenging van de behandelingstermijn is (te) complex en (te) sterk gelimiteerd geregeld.

Rekening kunnen houden met gewenste kleine bijsturingen door de aanvrager tijdens de procedure (om tegemoet te komen aan opmerkingen van adviesinstanties, de POVC, de provincie of bezwaarindieners) is hierdoor moeilijk omdat vaak de tijd ontbreekt. We trachten binnen het wettelijke kader waar kan probleemoplossend te werken.

De provincie zet in op een snelle en efficiënte vergunningverlening, maar zonder afbreuk te doen aan het leefmilieu. Inzetten op kwaliteit van de dossiers, samenwerking en overleg zorgt ervoor dat de meeste dossiers gunstig kunnen worden beslist.

We zetten in op een gedragen beslissing

Vergunningverlening is zoeken naar evenwicht tussen milieu en economie, tussen burgers en bedrijven. De provincie is goed geplaatst om een bemiddelende rol op te nemen. Via input van en overleg met verschillende actoren komen we zo tot gedragen beslissingen door de deputatie. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) is hierin een belangrijk instrument.

Een correcte, duidelijke en gedragen besluitvorming maakt minder kans op beroep en draagt bij tot een snelle en efficiënte vergunningverlening.

Tegen slechts 7% van de beslissingen van de deputatie werd een ontvankelijk beroep ingediend. Dit betekent dat maar liefst 89% van de door de deputatie (deels) vergunde projecten meteen definitief vergund zijn.

In beroep zijn er 2 soorten activiteiten die meerdere keren voorkwamen. Dit zijn aanvragen voor windturbines en aanvragen voor het houden van vee. Voor windturbineprojecten ligt het aantal beroepen beduidend hoger. Er zijn 6 projecten vergund zonder beroep. De andere 10 beslissingen (8 vergunningen en 2 weigeringen) werden wel aangevochten. Het percentage beroep tegen een beslissing over het houden van vee bedraagt 16%.

Meestal komt de minister tot hetzelfde besluit als de deputatie. Naar aanleiding van het beroep is er mogelijk een wijziging van de aanvraag om tegemoet te komen aan bezwaren, beroepsargumenten, negatieve adviezen of de weigeringsgrond van de deputatie. Dat de minister tot een ander besluit komt, kan bijgevolg ook te wijten zijn aan de aanpassing van de aanvraag.