Omgevingsvergunningen 2018


Over de POVC

De POVC brengt expertise samen met oog op een kwaliteitsvolle en gedragen beslissing

Gezien de complexiteit en diversiteit van de vergunningsaanvragen is de inbreng van expertise belangrijk om te komen tot kwaliteitsvolle en evenwichtige beslissingen. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) brengt alle actoren samen en zorgt dat de expertise van de diverse instanties (federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk) optimaal benut wordt. Ook de input van de exploitant / aanvrager is hierin belangrijk.


De POVC bespreekt de resultaten van het openbaar onderzoek en de adviezen die in het kader van de vergunningsprocedure zijn uitgebracht. Per dossier formuleert de POVC een gecoördineerd advies aan de deputatie.


De samenstelling van de POVC is wettelijk geregeld. De voorzitter en secretaris zijn provinciale ambtenaren. Alle adviesbevoegde instanties (incl. gemeente) maken deel uit van de POVC. Daarnaast zitten ook een deskundige milieu en een deskundige ruimtelijke ordening rond de tafel. De exploitant/aanvrager kan op zijn/haar vraag gehoord worden. De adviezen zijn raadpleegbaar in het Vlaamse omgevingsloket. Op die manier kan de aanvrager/exploitant zich voorbereiden.


De POVC komt wekelijks samen. In 2018 waren er 48 zittingen en bracht de POVC 433 adviezen uit. De POVC zorgt dat via input en overleg met de verschillende actoren dossiers goed zijn voorbereid om te komen tot een gedragen beslissing.


In 2018 trad de omgevingsvergunning ook voor de gemeenten in werking. De wetgeving voorziet dat er voor bepaalde vergunningsaanvragen waarvoor het college van burgemeester en schepenen de vergunningverlenende overheid is, ook een adviesvraag gesteld moet worden aan de POVC. In 2018 ontving de POVC 53 adviesvragen van gemeenten. Hiervan waren er 50 aanvragen met ingedeelde activiteiten. Vanaf 2019 verdwijnt de verplichte adviesvraag op basis van bepaalde rubrieken. De POVC gaat enkel in op adviesvragen van gemeenten wanneer dit voorzien is in de wetgeving.

Een nieuwe opdracht voor de POVC: de evaluaties van vergunningen

De Europese richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies (RIE) schrijft voor dat alle vergunningsvoorwaarden van GPBV-installaties (GPBV = geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) geregeld geëvalueerd moeten worden. De uitvoering van de algemene evaluaties van GPBV-installaties gebeurt op basis van een meerjarenprogramma opgesteld door het Departement Omgeving – Afdeling Milieu (AGOP-M). De POVC is belast met het uitvoeren van deze evaluaties. De eerste stappen zijn de gegevensverzameling en opstart van de procedure van evaluatie, daarna bekijkt de POVC of een bijstelling van milieuvoorwaarden vereist is. De procedure tot bijstelling van milieuvoorwaarden op verzoek van de POVC voorziet in dezelfde stappen als een verzoek door een aanvrager. In de zomer van 2018 werden de eerste evaluaties opgestart, maar de eerste uitspraken over de bijstelling vielen in 2019.