Omgevingsvergunningen 2018


Integratie milieu en bouw

Exploitatie en bouw zijn onlosmakelijk verbonden.
Wat betekent dit in de praktijk?

De wetgeving verplicht tot het samen indienen van onlosmakelijk verbonden activiteiten in één aanvraag. Indienen kan apart voor activiteiten nodig voor de uitvoering van het project, zoals bijvoorbeeld een bronbemaling om bouwwerken te kunnen uitvoeren.

Voor sommige activiteiten, zoals windturbines, is het samen aanvragen van beide delen (ingedeelde activiteiten en stedenbouwkundige handelingen) evident. 

Wanneer de aanvraag betrekking heeft op het houden van dieren, dan maakt ook het (ver)bouwen van stallen deel uit van de aanvraag. Het aandeel gemengde aanvragen voor het houden van dieren is dan ook groot. Enkel een milieuluik aanvragen voor het houden van vee komt voor bij hervergunning of uitbreiding in bestaande stallen. Louter stedenbouwkundige aanvragen bij veeteelt kunnen voorkomen, zoals bijvoorbeeld de bouw of verbouwing van een bedrijfswoning.

Voor industriële installaties en gebouwen, maar ook voor nevenactiviteiten zoals kantoren of technische ruimten, geldt het principe van het onlosmakelijke. Er zijn ook zuiver stedenbouwkundige projecten bij industrie, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een parking voor personenwagens, verharding en wegenissen. Dit komt vooral voor op grote sites/bedrijven, zoals in de haven.


Het principe van het onlosmakelijke beoogt een integrale beoordeling van het project en schept duidelijkheid over de uitvoering van het project. Als het project betrekking heeft op een bestaande vergunde inrichting, is het nodig  om de vergunde situatie af te toetsen aan de bestaande of gewenste situatie. Een eventuele regularisatie maakt best deel uit van de aanvraag. Dit voorkomt vragen en vertragingen na de indiening. 

Een vlotte dossierbehandeling start bij het indienen van een goed samengestelde aanvraag voor bouw en exploitatie

Via het doorlopen van één enkele vergunningsprocedure kan een project een vergunning krijgen voor zowel het bouwen als exploiteren. Een deskundig en gemotiveerd team bekijkt elke aanvraag met het oog op een gedragen, kwaliteitsvolle en correcte beslissing. De wetgeving verplicht tot het samen indienen van onlosmakelijk verbonden activiteiten. De behandelingstermijnen zijn kort en de verlengingsmogelijkheden in de wetgeving zijn beperkt.

Het aantal aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten is beduidend toegenomen door de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. Dit komt ondermeer omdat de deputatie nu ook beslist over de vergunningen voor stedenbouwkundige handelingen horende bij de exploitatie van een inrichting van klasse 1. Bijna 70% van de beslissingen over aanvragen van klasse 1 hadden (ook) betrekking op stedenbouwkundige handelingen. Bijna 30% had betrekking op enkel stedenbouwkundige handelingen.

Dat bepaalde aanvragen nog niet gemengd waren in 2018 had ondermeer te maken met de grote piek aan aanvragen voor milieu- en stedenbouwkundige vergunningen vlak voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.