Omgevingsvergunningen 2018


De omgevingsvergunning

Beduidend meer dossiers door de komst van de omgevingsvergunning

Het aantal ingediende dossiers op jaarbasis voor vergunningsplichtige activiteiten ligt bijna 20% hoger dan wat gemiddeld de laatste 4 jaar gekend was in het stelsel van de milieuvergunning. Het aantal ligt zelfs beduidend hoger dan het aantal dossiers tijdens de piek in 2011. Het verwachte aantal aanvragen voor 2018 werd reeds bereikt in oktober.

De omgevingsvergunning zorgt voor nieuwe types dossiers


De provincie is reeds jarenlang vertrouwd met aanvragen voor ingedeelde activiteiten van inrichtingen van klasse 1. Het stedenbouwkundig luik maakt voortaan ook deel uit van de aanvraag. Daarnaast zijn er door de provinciale gesloten lijst nieuwe typen activiteiten, zoals werken aan waterlopen of aanleg van fietsostrades. Ook aanvragen m.b.t. (ver)bouwen van woningen, aanleg van rioleringen, wegenissen, inrichtingen van klasse 2 of 3, enz. van bovengemeentelijke projecten (door de ligging op meer dan 2 gemeenten in onze provincie) worden behandeld door de provincie Antwerpen. 


Sinds 1 augustus 2018 is de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten van kracht. Het wetgevend kader voor het bekomen van een sociaal-economische vergunning is niet meer van toepassing. Er werd 1 aanvraag ingediend in 2018 met kleinhandelsactiviteiten. De beslissing over deze aanvraag viel in 2019.

Sinds 1 augustus 2018 is ook de omgevingsvergunning voor wijziging van vegetatie en kleine landschapselementen van kracht. Hierdoor kan een aparte natuurvergunning niet meer aangevraagd worden. Voortaan is dit ook een omgevingsvergunning. Sinds deze wetwijziging zijn er 4 aanvragen in 2018 ingediend die dit luik bevatten. De beslissing over deze aanvragen viel in 2019.


De grafiek geeft een overzicht van het aantal beslissingen op jaarbasis in de voornaamste procedures en projecttypes.

De doorlooptijd hangt af van de procedure

De wetgeving voorziet in verschillende procedures, zoals de gewone en vereenvoudigde procedure, de bijstelling van milieuvoorwaarden, de overdracht, de melding, de omzetting van een milieuvergunning van bepaalde duur naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur, … .

Het vergunnen van activiteiten verloopt via de gewone of vereenvoudigde procedure. De al dan niet wettelijk verplichte adviesvraag aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) bepaalt de behandelingstermijn in de gewone procedure. De behandelingstermijn is 105 kalenderdagen zonder POVC en 120 kalenderdagen met POVC. Indien de gemeenteraad moet beslissen over wegenwerken horende bij het project, dan komen er van rechtswege 60 dagen bij. De behandelingstermijn kan verlengd worden met 60 dagen door toepassing van de administratieve lus of naar aanleiding van een wijzigingsverzoek door de aanvrager waarvoor een nieuw openbaar onderzoek is vereist

De vereenvoudigde procedure voorziet in een behandelingstermijn van 60 kalenderdagen, waarbij er geen mogelijkheid is tot termijnverlening.


De termijnen zijn in beide procedures gesanctioneerd. Bij overschrijding geldt de sanctie “stilzwijgende weigering”. Aanvragen worden steeds binnen de wettelijke beslissingstermijn beslist.


Daarnaast is er ook een procedure om milieuvoorwaarden bij te stellen. Dit kan ambtshalve of op verzoek van de exploitant, bevoegde adviesinstanties of betrokken publiek (omwonenden, natuurverenigingen), maar ook door de POVC naar aanleiding van een evaluatie. De behandelingstermijn is 120 dagen en is verlengbaar met 60 dagen door toepassing van de administratieve lus.