Jaarverslag Departement Leefmilieu 2018


Milieu


Gemeenten geven regiowerking een dikke duim!

Team regiowerking is het provinciale aanspreekpunt voor gemeentelijke milieu- en duurzaamheidsambtenaren.


De tevredenheid is groot. Algemeen krijgt de regiowerking een mooi resultaat van 7,8 op 10. Uit de bevraging bleek ook dat onze vormingen en studiedagen een absolute meerwaarde zijn.

Door de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning is de adviesvraag aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) door de gemeente voor sommige aanvragen verplicht. In 2018 ontvingen we 50 aanvragen met ingedeelde activiteiten. Vanaf 2019 verdwijnt de verplichte adviesvraag op basis van bepaalde rubrieken. De POVC brengt enkel een geïntegreerd advies uit voor de aanvragen van gemeenten zoals voorzien in de wetgeving. 

De POVC ontving

53

adviesaanvragen
van gemeenten

Provincie biedt hulp aan gemeenten die starten met omgevingsvergunning.


De provincie deelt kennis en wisselt ervaringen uit via haar website, nieuwsflashes en regiowerking. Elke dossierbehandelaar krijgt een aantal gemeenten toegewezen. De dossierbehandelaars zijn eerste aanspreekpunt voor een dossier in behandeling. Tijdens uitwisselingsmomenten delen gemeenten en provincie hun ervaringen over volledig- en ontvankelijkheid, openbaar onderzoek, ... 

Beduidend meer dossiers door de komst van de omgevingsvergunning.

Het aantal ingediende dossiers op jaarbasis voor vergunningsplichtige activiteiten ligt 17% hoger dan wat gemiddeld de laatste 5 jaar gekend was in het stelsel van de milieuvergunning. Het te verwachten aantal aanvragen voor 2018 werd reeds bereikt in oktober.


Klik hier voor de eerste cijfers over de omgevingsvergunning.

Kwaliteitsvolle, effciënte en snelle vergunningverlening!

Via het doorlopen van 1 vergunningsprocedure kan een project een vergunning krijgen voor zowel het bouwen als exploiteren. De integrale beoordeling voorkomt onduidelijkheden bij de uitvoering. Een deskundig en gemotiveerd team bekijkt elke aanvraag integraal met het oog op een gedragen, kwaliteitsvolle en correcte beslissing. Een vlotte dossierbehandeling start bij het indienen van een goed samengestelde aanvraag voor bouw en exploitatie.

Milieu kan/moet je leren. Geweldig toch?!  

Dimitri Leue bezocht het PIME en zag hoe ‘geweldig’ leren over de natuur is.


Ook leerkrachten en leerlingen vinden ons aanbod precies geweldig: in 2018 ontvingen we maar liefst

11.272
bezoekers

Hoe de houding van PIME-begeleiders een verschil kan maken!

Vijftien begeleiders namen deel aan een pedagogische vorming.


We zoomden in op de houding van begeleiders en hoe die impact heeft op de interactie met deelnemers. Aan de hand van enkele theoretische kaders kregen de begeleiders handvaten en praktische tips om hun begeleiding in de toekomst nog beter aan te pakken. MILIEU

Met dit thema helpt de provincie de volgende SDG’s te realiseren: