PSES 2019


In cijfers

De totale inkomsten blijven nagenoeg gelijk in 2019. De dotatie werd in het kader van de besparingsronde van 2019 verlaagd met 360.000 EUR. De eigen inkomsten nemen wel toe omdat het bedrag van de verlaagde dotatie wordt opgevangen met middelen uit de beschikbare fondsen. De totale kosten dalen ten opzichte van 2018 sterk met net geen 1,1 mio EUR, hoofdzakelijk omdat de andere bedrijfskosten (waaronder de Europese cofinanciering) dalen met 1,2 mio EUR. Deze daling is te relativeren aangezien in 2018 in deze post een uitzonderlijk groot bedrag werd geboekt. De geboekte kost ligt ook hoger dan wat aan cofinanciering gebudgetteerd werd voor het jaar 2019. Het boekhoudkundig eindresultaat bedraagt -900.685 EUR.