“De provincie heeft steeds geïnvesteerd in mensen en middelen met het oog op een efficiënte, robuuste en kwaliteitsvolle vergunningverlening.”

Voorwoord

Duurzaamheid is een kernwaarde in de organisatiecultuur, de dagelijkse werking en de beslissingen van het Antwerpse provinciebestuur. De provincie Antwerpen wil dan ook sterk inzetten op de realisatie van de SDG’s. Vorm geven aan een duurzame toekomst ligt ons nauw aan het hart.

Ook de omgevingsvergunning kan een relevante bijdrage leveren aan het bereiken van deze doelstellingen. Binnen de provinciale bevoegdheid focust de omgevingsvergunning zich op bedrijven en vormt zo een belangrijk instrument bij duurzaam en innovatief ondernemen. Ze draagt bij aan een milieubeleid dat inzet op de beperking van de druk op het milieu door vervuiling te voorkomen, emissies te begrenzen, zuinig om te springen met gebruik van (grond)water en energie, …

De behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen van bedrijven van de hoogste hinderlijke klasse vergt samenwerking en inbreng van experten vanuit verschillende beleidsdomeinen. De besluitvorming dient immers rekening te houden met een groot aantal normen en voorwaarden. Elke bedrijfssector is bovendien anders. De provincie is goed geplaatst om de coördinerende en bemiddelende rol op te nemen en zo alle expertise (eigen, maar ook van adviesinstanties en gemeenten) maximaal te benutten.

De provincie heeft steeds geïnvesteerd in mensen en middelen met het oog op een efficiënte, robuuste en kwaliteitsvolle vergunningverlening. De deputatie blijft haar opdracht inzake beslissingsbevoegdheid kwaliteitsvol opnemen. We hopen in het belang van een goede, integrale en oplossingsgerichte besluitvorming ook in de toekomst te kunnen blijven rekenen op de bijdrage van alle adviesbevoegde instanties.

Namens de deputatie

Luk Lemmens

Gedeputeerde provincie Antwerpen