Rapport 2019 • Omgevingsvergunningen


Snelle doorlooptijd

Foto © Provincie Antwerpen | XDGA

De doorlooptijd hangt af van de procedure

De provincie zet in op een snelle en efficiënte behandeling van vergunningsaanvragen. Maar ook kwaliteit, oplossingsgericht werken en zorgen voor een robuuste vergunning zijn belangrijke uitgangspunten. Waar kan wordt de wettelijke beslissingstermijn niet helemaal uitgeput. Dat is zichtbaar in de grafiek van 2019.

De wetgeving voorziet in verschillende procedures, zoals de gewone en vereenvoudigde procedure, de bijstelling van milieuvoorwaarden, de overdracht, de melding, de omzetting van een milieuvergunning van bepaalde duur naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur, … .

Het vergunnen van activiteiten verloopt via de gewone of vereenvoudigde procedure. De al dan niet wettelijk verplichte adviesvraag aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) bepaalt de behandelingstermijn in de gewone procedure. De behandelingstermijn is 105 kalenderdagen zonder POVC en 120 kalenderdagen met POVC. Indien de gemeenteraad moet beslissen over wegenwerken horende bij het project, dan komen er van rechtswege 60 dagen bij.

De behandelingstermijn kan verlengd worden met 60 dagen door toepassing van de administratieve lus of naar aanleiding van een wijzigingsverzoek door de aanvrager waarvoor een nieuw openbaar onderzoek is vereist.

De vereenvoudigde procedure voorziet in een behandelingstermijn van 60 kalenderdagen, zonder mogelijkheid tot termijnverlenging.

De termijnen zijn in beide procedures gesanctioneerd. Bij overschrijding geldt de sanctie “stilzwijgende weigering”. Aanvragen worden steeds binnen de wettelijke behandelingstermijn beslist.

Daarnaast is er ook een procedure om milieuvoorwaarden bij te stellen. Dit kan ambtshalve of op verzoek van de exploitant, bevoegde adviesinstanties of het betrokken publiek (omwonenden, natuurverenigingen), maar ook door de POVC naar aanleiding van een evaluatie. De behandelingstermijn is 120 dagen en is verlengbaar met 60 dagen door toepassing van de administratieve lus.

Beroep zorgt voor een verlenging van de wachttijd op een vergunning

Naast snelheid is ook een robuuste en kwaliteitsvolle vergunningverlening van belang. Een correcte, duidelijke en gedragen besluitvorming maakt minder kans op beroep en draagt bij tot een snelle en efficiënte vergunningverlening. Het aantal beslissingen van 2019 waartegen beroepen werden ingesteld is beperkt tot 7%. Voor windturbineprojecten volgt vaker wel dan niet een beroepsprocedure en dit is ook voor 2019 het geval. Tegen 17% van de beslissingen over het houden van dieren bij veehouderijen werd beroep ingesteld. We merken ook uit de resultaten van het openbaar onderzoek dat het draagvlak bij windturbines en intensieve veeteelt kleiner is. Dit verklaart mee de hogere percentages.