Rapport 2019 • Omgevingsvergunningen


Het belang van expertise en de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie

Foto © Provincie Antwerpen | XDGA

"De POVC brengt alle experten rond de tafel, in het belang van een goede samenwerking en een probleemoplossende aanpak"

De omgevingsvergunning omvat nagenoeg alle milieuthema’s. De thema’s zijn met de jaren steeds toegenomen en gaan onder meer over de impact op bodem, lucht, (grond)water, geluid, geur, gezondheid en natuur. Ook de watertoets (incl. waterverbruik, verharding), veiligheid en risico’s, energie en gebruik van gevaarlijke stoffen maken deel uit van de omgevingsvergunning.

Het grote voordeel van deze groepering is dat nu slechts één vergunning vereist is voor tal van activiteiten. Het nadeel is dat, door de ambitie om dit alles te centraliseren, de aanvraag (i.e. de dossiersamenstelling) en de beoordeling ervan zeer complex zijn geworden. Er moet nu immers met een groot aantal normen en voorwaarden rekening gehouden worden en dit vraagt bijzonder veel expertise op diverse domeinen.

Daarom voorziet de procedure in het inwinnen van tal van adviezen door wetenschappers en ingenieurs. Dit laat toe het dossier in zijn geheel en in al zijn aspecten te beoordelen. Ook de inbreng van de gemeenten is van belang omwille van hun inzicht in de lokale situatie op het vlak van milieu, ruimtelijke ordening en maatschappelijk draagvlak. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) brengt alle experten rond de tafel, in het belang van een goede samenwerking en een probleemoplossende aanpak. Dit is een vereiste voor een goede besluitvorming.

Voor een goede, integrale en oplossingsgerichte besluitvorming is de inbreng en aanwezigheid van alle leden belangrijk omwille van hun wetenschappelijke en/of technische bekwaamheid. Een zitting zonder adviesverleners en experten ondermijnt de werking van de POVC. Een ernstig technisch debat waarin gezocht wordt naar technische oplossingen is in het belang van de aanvrager en het leefmilieu.

De POVC in cijfers

2019 was ook voor de POVC een bijzonder druk jaar.

In 2019 was in 65% van de aanvragen voor vergunningsplichtige activiteiten (= 440 dossiers) het advies van de POVC vereist. Ook alle bijstellingen van milieuvoorwaarden verlopen via de POVC.

De POVC komt wekelijks samen. In 2019 waren er 48 zittingen.

De wetgeving voorziet dat er voor bepaalde vergunningsaanvragen waarvoor het college van burgemeester en schepenen de vergunningverlenende overheid is, ook een adviesvraag gesteld moet worden aan de POVC. In 2019 ontving de POVC 36 dossiers voor advies aan de gemeenten.

Daarnaast namen ook de evaluaties van vergunningen heel wat tijd in beslag.

Evaluaties van vergunningen – eerste cijfers

De Europese richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies (RIE) schrijft voor dat alle vergunningsvoorwaarden van GPBV-installaties (GPBV = geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) geregeld geëvalueerd moeten worden. De uitvoering van de algemene evaluaties van GPBV-installaties gebeurt op basis van een meerjarenprogramma opgesteld door het Departement Omgeving – Afdeling Milieu (AGOP-M). De POVC is belast met het uitvoeren van deze evaluaties. De eerste stappen zijn de gegevensverzameling en opstart van de evaluatieprocedure, daarna bekijkt de POVC of een bijstelling van milieuvoorwaarden vereist is. De procedure tot bijstelling van milieuvoorwaarden op verzoek van de POVC voorziet in dezelfde stappen als een verzoek door een aanvrager. In de zomer van 2018 werden de eerste evaluaties opgestart, maar de eerste uitspraken over de bijstelling vielen in 2019.

In 2019 zijn er 79 algemene evaluaties opgestart.

De POVC heeft in 2019 over 35 installaties een uitspraak gedaan over het al dan niet bijstellen van de milieuvoorwaarden.

13 evaluaties hebben in 2019 geleid tot een bijstelling van de milieuvoorwaarden door de deputatie.

Meer info hierover vind je op onze website.