Rapport 2019 • Omgevingsvergunningen


De omgevingsvergunning in beeld

Voor de provincies ligt de focus van de omgevingsvergunning in eerste aanleg op inrichtingen van klasse 1. Dit zijn inrichtingen of bedrijven met het grootste risico op hinder.

De omgevingsvergunning bekijkt voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten de impact van diverse types installaties op het vlak van hinder, impact op de gezondheid, omgeving, milieu en natuur. Deze installaties horen bij allerlei soorten activiteiten en kunnen betrekking hebben op recreatie (bijvoorbeeld een manege, zwembad, …), landbouw (bijvoorbeeld veehouderij, glastuinbouw, …) of industrie van allerlei aard (voeding, (petro)chemie, kunststoffen, op- en overslag, farmacie, steenbakkerijen, groeven & graverijen, metallurgie, raffinaderijen, …).

De omgevingsvergunning is een belangrijk instrument in het kader van de uitvoering van een beleid gericht op innovatief en duurzaam ondernemen.

De omgevingsvergunning vraagt immers het toepassen van de meest doeltreffende en geavanceerde techniek (ontwerp, bouw, onderhoud, exploitatie, ontmanteling) die economisch en technisch haalbaar is om emissies en effecten op het milieu te voorkomen of maximaal te beperken.

De omgevingsvergunning zorgt ervoor dat activiteiten die niet aanvaardbaar zijn op het vlak van hinder en impact, ook niet vergund worden en bijgevolg ook niet mogen gerealiseerd worden. Wanneer ook een vergunning nodig is voor de bouw van een project, maakt ook de beoordeling van het stedenbouwkundig luik deel uit van het dossier. Wat wordt vergund met de bijhorende voorwaarden en bijsturingen van het dossier, bepaalt wat er in de praktijk komt of net niet komt.

Het beoordelen van een omgevingsvergunning is steeds zoeken naar een evenwicht tussen ondernemen en een gezonde leefomgeving. Het preventieve karakter van de omgevingsvergunning bij het voorkomen van milieuschade is van groot belang.

Voor de gezondheid van de inwoners van de provincie Antwerpen en daarbuiten en voor onze natuur, onze lucht- en (grond)waterkwaliteit, het klimaat e.d. is het essentieel dat de omgevingsvergunningsaanvragen met de nodige expertise kwaliteitsvol worden behandeld. Dit verwachten onze burgers, maar ook onze bedrijven. Van bedrijven uit dezelfde sector dezelfde inspanningen vragen draagt bij tot een eerlijke concurrentie.

De provincie Antwerpen is een ondernemende provincie. Dit weerspiegelt zich in de vele aanvragen van klasse 1 die zich uitstrekken over de ganse provincie. Aanvragen van allerlei types sectoren en van kleine, maar ook vaak zeer grote ondernemingen. Aanvragen die onder de Seveso-, MER- of RIE-richtlijn vallen zijn dan ook geen uitzondering.

Foto © Provincie Antwerpen | XDGA

Door de provinciale gesloten lijst is de provincie ook bevoegd voor projecten die geen betrekking hebben op inrichtingen van klasse 1, zoals werken aan waterlopen of aanleg van fietsostrades. Ook aanvragen m.b.t. (ver)bouwen van woningen, aanleg van rioleringen, wegenissen, inrichtingen van klasse 2 of 3, enz. van bovengemeentelijke projecten (i.e. gelegen in meer dan 2 gemeenten in onze provincie) worden behandeld door de provincie Antwerpen.